تبلیغات
در این وبلاگ گنجی بس عظیم نهفته است... - احکام

احکام :

بعد از غسل جنابت وضو گرفتن برای نماز حرام می باشد.

اگر پسری با پسری العیاذ باالله لواط کند ، ازدواج با خواهر او بر لواط کننده حرام می باشد و در صورت ازدواج فرزندانشان حرام زاده می باشد.

اگر همسری بی اجازه همسرش سفر برود باید نماز کامل بخواند . آن گروه هم که به قصد حرام و با نیت خراب به سفر می روند باید نماز را کامل بخوانند .
اگر پدر و مادری هم ناراضی باشند از سفر فرزند خود نماز آنها باید کامل خوانده شود اما در مورد پسر که با نهی پدر و مادر سفر برود و سفری که بر او واجب نباشد / مگر آنکه در مورد سفر حج که اگر حتی زن مستطیع شود و شوهر او اجازه ندهد برود زن حتماً باید برود چون حج واجب بر انسان مستطیع واجب است / اما اگر سفری بخواهد برود که واجب نیست مثلاً زنی بی اجازه شوهرش سفر رود حتی اگر سفر زیارتی باشد باز نماز باید کامل خوانده شود و اگر پدر و مادر هم به فرزند در حق مهربانی و از روی شفقت بگویند که به این سفر نرو اما برود آن سفر ، سفر کامل حساب نمی شود و فرد باید نماز کامل را بخواند / یعنی فرزند اگر سفری برود که پدر و مادر ناراضی باشند و پدر آزرده شود هم باز نماز کامل است .